Muistityön kehittäjä (Amia) -koulutusohjelma


MUISTITYÖN KEHITTÄJÄ (AmiaTM) (15 op)

 • Helsingissä 24.3.2020 – 18.2.2021

Ainutlaatuinen laaja-alaista ja syvällistä tietoa sekä eri näkökulmia yhdistelevä koulutuskokonaisuus antaa sinulle erityiset valmiudet toimia Muistityön kehittäjänä (AmiaTM). Missiosi on edistää muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä elämänlaatua. Kehittämistyösi pohjaa tutkimuskirjallisuuteen, jota osaat soveltaa käytäntöön.

Toimit vaikuttajana ja kehittäjänä, jotta  koti- ja ympärivuorokautinen hoito toteutuu muistisairaiden ihmisten kannalta parhaalla mahdollisella tavalla ja kuitenkin taloudellisesti.

Koulutusohjelma antaa myös valmiudet toimia tutkimusnäyttöihin pohjaten muistikoordinaattorin tehtävissä.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu vähintään ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille sosiaali- ja terveystoimen ja kolmannen sektorin ammattilaisille sekä alan oppilaitosten opettajille. Sosiaali- ja terveysalan vanhanmuotoinen opistotasoinen tutkinto rinnastetaan ammattikorkeakoulututkintoon. Koulutukseen voidaan ottaa toisen asteen tutkinnon suorittanut, joka on suorittanut muistihoitajan koulutuksen tai omaa vankan käytännön muistityön osaamisen.

Koulutuksen tarkoitus

Koulutuksesta valmistuneet ovat Muistityön kehittäjiä (AmiaTM), jotka työssään päämäärätietoisesti edistävät muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä elämänlaatua. He pohjaavat työnsä tutkittuun tietoon ja sen käytännön sovellutuksiin. Heillä on kehittämistyössä tarvittavia yhteistyön, valmentamisen ja vastavuoroisen dialogisuuden taitoja. Heillä on syvällistä tietoa ja ymmärrystä muistisairauksien kokonaisvaltaisista vaikutuksista ihmiseen ja hänen läheisiinsä.

Koulutuksessa osallistujat syventävät tietojaan eri muistisairauksien erityispiirteistä ja hoidosta. He lisäävät ymmärrystään eri aivomuutosten vaikutuksista toimintakykyyn ja käyttäytymiseen. Osallistujat syventävät ymmärrystään muistisairaan ihmisen minuuden haurastumisesta, defenssimekanismien murtumisesta ja luopumisen prosesseista. He oivaltavat, kuinka nämä psyyken prosessit vaikuttavat ihmiseen ja hänen läheisiinsä, ja kuinka ne haastavat ammattilaisten työskentelyn osaamistason.

Koulutuksessa osallistujat saavat valmiuksia soveltaa ratkaisu- ja voimavarakeskeistä ajattelua ja työskentelyä kehittämistyössään muistisairaiden ihmisten, omaisten, tiimien ja yhteistyöverkostojen parhaaksi. He syventävät taitojaan käyttää sekä dialogisen valmennuksen että myötätunnon ja itsemyötunnon taitoja muistityön kehittäjänä.

Toteutus

Koulutusohjelma rakentuu seitsemästä lähijaksosta (kymmenen koulutuspäivää), verkko-oppimisympäristössä työskentelystä ja itsenäisestä opiskelusta. Itsenäinen opiskelu koostuu monipuolisista työhön sovellettavista oppimistehtävistä, vertaistyöskentelystä, sovitun kirjallisuuden lukemisesta ja Muistityön kehittäjä (Amia) -yhteenvetotehtävästä.

Koulutuksessa otetaan huomioon osallistujien moniammatillisuus ja tuetaan muistityön osaamista yli perinteisten ammattirajojen. Koulutuksessa opitaan toinen toisiltaan ja hyödynnetään eri koulutus- ja kokemustaustoista nousevia näkemyksiä.

Opiskelu perustuu tutkimustiedon ja käytännön kehittämistyön vuoropuheluun ja opiskelijoiden omista kehittymistarpeista lähtevään yksilölliseen oppimiseen.  Koulutuksessa työstetään ja kokeillaan ratkaisuja eri tahojen yhteistyön kehittämiseen muistisairaiden ihmisten hyvinvoinnin ja palveluiden vaikuttavuuden edistämiseksi.

Sisältö:

 • Elämänlaatu, ihmiskeskeisyys ja tarvelähtöisyys – laadun ja vaikuttavuuden avaimet
 • Aivoterveyden edistäminen ja muistisairauksien ennalta ehkäisy
 • Eri muistisairaudet, aivomuutokset ja kognitio
 • Muistisairauksien lääketieteellinen hoito
 • Käytösoiretilanteiden ennalta ehkäisy ja ratkaiseminen: tutkimustieto käytäntöön
 • Kognitiivisesti hauraan ihmisen minuus
 • Yhteisen todellisuuden etsiminen ja löytäminen muistisairaan ihmisen, läheisten ja ammattilaisten kolmiossa
 • Muistisairas ihminen, luopuminen ja suru
 • Muistisairaan ihmisen fyysinen ja psykososiaalinen kuntoutuminen ja näyttöön perustuvat menetelmät
 • Tärkeimmät toimintakykymittarit sekä niiden käytännön tulkinta ja hyödyntäminen
 • Taito toimia rakentavana välittäjänä ja tukijana muistisairaan ihmisen verkostoissa ja moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ajattelu-  ja työtapa ja positiivinen psykologia, sekä käytännön menetelmiä, joiden avulla työntekijöiden, omaisten ja muistisairaan ihmisen omien voimavarojen ja vahvuuksien käyttöä vahvistetaan
 • Muistisairas ihminen ja perhe
 • Kotona asumisen mahdollistaminen
 • Itsemäärääminen: arvot ja käytännöt
 • Juridiset kysymykset
 • Sukupuolisuus ja seksuaalisuus
 • Mindfulness ja itsemyötätunto hyvinvoinnin vahvistajana sekä hankalien tunteiden ja tilanteiden apuna

Lähiopetuksen päivät

 1. jakso: 24.-25.3.2020
 2. jakso: 6.5.2020
 3. jakso: 3.-4.9.2020
 4. jakso: 9.10.2020
 5. jakso: 25.-26.11.2020
 6. jakso: 14.1.2021
 7. jakso: 18.2.2021

Asiantuntijat/ kouluttajat

 • Ulla Eloniemi-Sulkava, gerontologian dosentti, erikoissairaanhoitaja (koulutuksen johtaja)
 • Marjo Forder, psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti ja muistisairaiden ihmisten fysioterapian asiantuntija
 • Mari Juote, FM, ratkaisu- ja voimavarasuuntautunut työnohjaaja, mindfulness-ja itsemyötätuntotaitojen ohjaaja
 • Maj-Lis Kartano, psykoterapeutti, ryhmäpsykoanalyytikko, ryhmäpsykoterapiakouluttaja, esh-kätilö
 • Raimo Sulkava, professori, neurologi, geriatri
 • juridiikan asiantuntija (kouluttaja avoin)
Kaikilla asiantuntijoilla on vankka sisällön osaaminen ja kouluttajataidot.

Paikka

TaitoBa House, Annankatu 29, 4.krs, 00100 Helsinki

Osallistumismaksu

1 850 € + ALV 24% (yht. 2 294€) sisältää opetuksen ja sähköiset materiaalit sekä aamu- ja iltapäiväkahvin kaikkina lähiopetuspäivinä. Koulutus laskutetaan kolmessa erässä tai sopimuksen mukaan.

Jos samasta organisaatiosta tulee useita osallistujia, pyydä tarjous helena.eloniemi@amia.fi

Peruutusehdot:

Peruutus on maksuton viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista peritään koko osallistumismaksu. Osallistumisen voi siirtää toiselle maksutta.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen 13.3.2020 asti tai kunnes paikat ovat täyttyneet. Koulutukseemme mahtuu mukaan 20 osallistujaa, täytämme paikat ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen löytyy tämän sivun alalaidasta.

Voit seurata meitä facebookissa tai tilata AmiaAkatemian uutiskirjeemme.