Valmentajat


Kouluttajatiimimme:

Ulla Eloniemi-Sulkava, gerontologian dosentti, erikoissairaanhoitaja (koulutus- ja kehittämistoiminnan johtaja)

Marjo Forder, psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti ja muistisairaiden ihmisten fysioterapian asiantuntija

Maj-Lis Kartano, psykoterapeutti, ryhmäpsykoanalyytikko, ryhmäpsykoterapian kouluttaja, esh-kätilö

Sofie Klawer-Kallio, sairaanhoitaja (AMK), Silviasjuksköterska, huolenpitotieteen kandidaatti

Leena Rasanen, VTM, sosiaalipsykologi, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja valmentaja, mindfulness-ja itsemyötätuntotaitojen ohjaaja, aikuiskoulutuksen pedogoginen pätevyys

Raimo Sulkava, professori, neurologi, geriatri

Kaikilla asiantuntijoilla on vankka sisällön osaaminen ja kouluttajataidot.

Kouluttajien esittelyjä:

Ulla Eloniemi-Sulkava, gerontologian dosentti, FT, esh

Ulla on tehnyt nuoresta sairaanhoitajasta lähtien työtä iäkkäiden ihmisten ja erityisesti niiden ihmisten parissa joilla on muistisairaus. Kiinnostus tähän lähti hänen työskennellessään vuosia korkeatasoisessa Baycrest Centre’ssä (Toronto, Kanada) 1970-1980-lukujen taitteessa. Nämä vuodet antoivat uutta tietoa ja osaamista sekä ihmiskeskeistä työskentelytapaa. Baycrest Centre’n laadukkaan toiminnan taustalla oli organisaation korkeatasoinen etiikka sekä päämäärätietoinen hoitotyön johtaminen.

Koulutus- ja kehittämistyöllään Ulla haluaa olla mukana edistämässä muistisairaiden ihmisten kokonaisvaltaista elämänlaatua mutta myös hoitajien identiteettiä gerontologisessa hoitotyön ammattilaisina. Ullan vahvuuksia on käytännön ja tutkimustiedon yhdistäminen.

Ulla väitteli vuonna 2002 muistisairaiden ihmisten kotona asumisesta. Väitöskirjan jälkeisiä tutkimusaloja ovat olleet kotona asuminen ja omaishoito, tarvepohjainen hoitotyö, psykososiaalinen kuntoutus ja elämänlaatu. Näistä tutkimuksista on syntynyt käytäntöön vietäviä toimintamalleja, kuten muistikoordinaattorin toimintamalli ja käytösoireiden hoidon ratkaisukeskeinen toimintamalli.

Ulla työskentelee myös Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön vierailevana tutkijana.

Yhteystiedot:

+358 50 518 0907
ulla.eloniemi-sulkava@amia.fi

Mari Juote, FM, ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaaja, mindfulness-ja itsemyötätuntotaitojen ohjaaja, opettajan pedogoginen pätevyys

Mari on kokenut valmentaja, kouluttaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, koulutettu mindfulness-ohjaaja ja itsemyötätuntotaitojen –ohjaaja (Mindful Self-Compassion). Marilla on opettajan pedagoginen pätevyys sekä vankka kokemus oppimista tukevien valmennusohjelmien rakentamisesta.

Hyvinvointia ja merkityksellisyyttä voi luoda yhdessä. Marin työn ytimessä ovat ihmisten kohtaaminen, läsnäolo ja vuorovaikutus sekä yhteisestä ajattelusta ja osaamisen jakamisesta syntyvä oppiminen. Amia Akatemiassa keskeisiä teemoja ovat ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työote, arvostava vuorovaikutus sekä läsnäolon ja myötätunnon taidot hoitotyössä.

Amia Akatemian lisäksi Mari toimii myös TaitoBa House-verkostossa, jonka perustana on syvällinen osaaminen ratkaisukeskeisyydestä ja positiivisesta psykologiasta. Ikäinstituutissa Mari on ollut mukana Viva-hankkeessa (Voimaantumista vahvistava ohjaus muistisairaiden ja kotona asuvien tukea tarvitsevien iäkkäiden ihmisten toimintakyvyn tukemiseksi). Aiemmin hän on työskennellyt Helsingin yliopiston täydennyskoulutuksessa kouluttajana sekä kehittäjänä ja valmentanut mm. ikääntyneiden parissa työskenteleviä ammattilaisia.

Yhteystiedot:

+358 44 037 9479
mari.juote@amia.fi

Leena Rasanen, VTM sosiaalipsykologi, toimintaterapeutti, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja valmentaja, työnohjaaja (STOry), mindfulness-ohjaaja ja Mindful Self-Compassion –opettaja, aikuiskoulutuksen pedagoginen pätevyys

Leenan sydäntä lähellä on ihmiskeskeisyyden kehittäminen dialogisesti ja arvostavasti ratkaisu- ja voimavaralähtöisen lähestymistavan, positiivisen psykologian sekä tietoisen läsnäolon ja myötätunnon keinoin. Näistä näkökulmista löytyy paljon viisautta ja mahdollisuuksia yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantamiseksi.

Amia Akatemian lisäksi Leena toimii TaitoBa House –verkostossa sekä Ikäinstituutissa hankeyhteistyössä. Aiemmin Leena on työskennellyt Helsingin yliopiston täydennyskoulutuksessa, jossa kouluttanut mm. gerontologian alan ammattilaisia.

Leenan taitoa on virittää yhteistyötä sekä innostavia ja tavoitteellisia oppimis- ja kehittymisprosesseja. Oppimisen ilo ja kasvun mielentila on myös hänen keskeistä omaa vahvuuttaan.

Yhteystiedot:

+358 41 545 8616
leena.rasanen@amia.fi

Sofie Klawér-Kallio, Silviasairaanhoitaja, huolenpitotieteen kandidaatti, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja (AMK).

Silviasjuksköterska, omvårdnadsvetenskap kandidat, hälsovårdare, sjukskötare (AMK).

Sofie on Suomen ensimmäinen kuningatar Silvian nominoitu Silviasairaanhoitaja, erikoistunut muistisairaita ihmisiä kunnioittavaan, yksilölähtöiseen lähestymistapaan. Tässä lähestymistavassa ihminen on aina fokuksessa ja kaiken toiminnan keskiössä. Ikäihmiset, heidän kokemuksensa ja elämänlaatunsa ovat Sofielle lähellä sydäntä. Hänen tavoitteenaan on edistää laadukasta ja merkityksellistä ikääntyymisprosessia jokaiselle. Sofie näkee yhteistyön, yhteisen laajan osaamisen, eettisen toimintatavan, tiedon, ymmärryksen sekä alan jatkuvan kehittämisen tärkeinä lähtökohtina positiivisten tulosten saavuttamiseksi.

Työkokemusta Sofielle on kertynyt sekä julkiselta  että yksityiseltä sektoreilta. Työn ohessa Sofie opiskelee tällä hetkellä huolenpitotieteen maisteriksi, suuntautumisena muistisairaat ihmiset. Sisällöllisen tiedon ja osaamisen lisäksi Sofien merkittävä vahvuus on kaksikielisyys.

Sofie är Finlands första nominerade Silviasjuksköterska, specialserad inom kognitiva sjudomar och det personcentrerade förhållningssättet. Inom det personcentrerade förhållningssättet bland personer med kognitiv sjukdom, är personen alltid i fokus och utgångspunkt för all verksamhet och alla beslut. Äldre, deras upplevelser, livskvalitet och meningsfullhet står Sofies hjärta nära. Henns målsättning är att befrämja en kvalitativt god åldrandeprocess för var och en. I sitt arbete inom området upplever Sofie att samarbete, etiska förfaringssätt, en gemensam bred kunskapsgrund, förståelse inom, samt ständig utveckling av verksamhetsområdet är viktiga utgångspunkter i strävan mot positiva resultat. Sofies strävan i arbetet är att utveckla tydliga gemensamma vårdprocesser samt att se och skapa möjligheter för utveckling inom omsorgen av äldre och minnessjuka, för att gagna individens livskvalitet och välbefinnande.

 Arbetserfarenhet har Sofie såväl inom den offentliga som den privata sektorn. För tillfället studer Sofie på sidan om sitt arbete, magisterprogrammet inom omvårdnadsvetenskap med inriktning på kognitiva sjukdomar. Sofies styrkor är hennes tvåspråkighet och det personcentrerade förhållningssättet där en fungerande interaktion är av stor betydelse.

Yhteystiedot:

+358 40 737 7785
sofie.klawerkallio@gmail.com